Mission and Vision in IsiXhosa

Indima ka CHOSA

Indima ka CHOSA kukuthatha ingqwalasela nukunika inxaso ekuhlaleni nakwimibutho yokuhlala ekhathatlela abantwana abangenabani abaziinkedama kunye ne Creche apha eMzantsi Afrika.

U CHOSA ulandela ekhondweni lokungalawuli ngegqudu kuphuhliso lwasekuhlaleni, nto leyo inceda ukunika amandla kubantuabangathathi ntweni ekuhlaleni. Ingakumbi ekutheni abantu bathabathe inxaxheba nolawulo kuphuhliso, u CHOSA ukwakhuthaza intshukumo, ukuzimela nonxibelelwano njengendlela elungileyo yophuhliso olusezandleni zokuhlala ngokubanzi.

U CHOSA ukwenza njani oku?

Ukwenza oku ngokuzisa ezindlela zintlanu zikhankanywe ngezantsi, le yindlela asebenza ngayo nemibutho asebenzisana nayo ekuhlaleni:

Inkxaso mali yethutyana (Once off grants)

Inkxaso mali eqhubekekayo rhoqo ngenyanga (on-going grants)

Ukukhuthaza ukuzimela (capacity building)

Unxibelelwano (Networking)

Ikqubo eyenzeka emva kokuphuma kwesikolo (program)

Eqhutywa: yinkolelo yokuba ulawulo lokuhlala nabantu balo lubesezandleni zabo. Bona I (bona umgaqo wethu).

Sixhasa lemibutho ngenxaso mali engenamiqathango sikwaxhasa ngobudlelwane obukhuthaza okokuba lemibutho izithathele izigqibo zawo.

 

Umbono

U CHOSA ukholelwa ekubeni wonke umntwana kumele akhule kwindawo ekhuselikileyo, esempilweni nakwindawo enobushushu nothando. Ukwenza oku ngokuthi anike amandla  ebantwini engaphelelanga ekutheni axhase abantwana kuphela kodwa neemeko ezicaphazela isimo sentlalo yabantwana njenge ndlala nezinye iimeko ezinokuthi zivimbe ulwaneliseko lokuhlala kunye nentlupheko yangabom, nongabinamandla olawulo kwakunye nengcinezelo, Sinomnqweno wokuwufezekisa lombono.